Warunki oferty

Transport Morski Eskport i Import FCL

Transport Morski

a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. nie gwarantuje w imieniu własnym, ani w imieniu armatorów i innych podwykonawców terminów wykonania transportu. Podany transit time  ma charakter wyłącznie orientacyjny i zgodnie  z klauzulami konosamentowymi nie jest on gwarantowany przez armatora,

dodatki frachtowe (zmienne) ważne w dniu załadunku na statek,

wskazane powyżej stawki obowiązują pod warunkiem dostępności sprzętu oraz miejsca na statku,

armator zastrzega sobie prawo do pobrania ‘booking cancelation  fee’ w przypadku anulowania bukingu,

a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany oferty w przypadku istotnych zmian wysokości kursów walut obcych, cen usług podwykonawców, a także wystąpienia innych czynników, pozostających poza kontrolą a. hartrodt (Polska) sp. z o.o., a mających wpływ na warunki oferty.

Opłaty portowe

Stawki wymienione w ofercie obejmują przeładunek kontenera próżnego w relacji depot – samochód, pełnego w relacji samochód – plac – burta oraz badanie stanu technicznego kontenera,

opłaty armatora z tytułu ‘demurrage’ i ‘detention’ (za przetrzymanie kontenera): różne w zależności od armatora, każdorazowo dostępne na życzenie, płatne przez klienta w wysokości wynikającej z taryfy przewoźnika morskiego,

opłaty portowe  za składowanie w Gdyni / Gdańsku: czas wolny od opłat (wliczony w stawkę thc) 7 dni; powyżej:  koszty dostępne na życzenie,

opłaty portowe za składowanie w Hamburgu: czas wolny od opłat (wliczony w stawkę thc) 3 dni; powyżej:  koszty dostępne na życzenie,

wystawienie do rewizji na żądanie służb kontrolnych: koszt dostępny na życzenie.

Transport

Drogowy: Czas wolny od opłat przy rozładunku/załadunku razem z odprawa celna: via porty w Polsce -  8 h, po tym okresie naliczana pln 30/h; via inne porty UE: 8 h, potem naliczane eur 125/ h,

kolejowo – drogowy: czas wolny na załadunek/ rozładunek i odprawę: 5 h, po tym okresie naliczane pln 50/ h

dopuszczalne normy załadunku towarów zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Inne

Oferta nie zawiera:

kosztów usługi kurierskiej, fumigacji, cła, wystawienia T2L, kosztów rozformowania kontenera, kosztów inspekcji (np.            sanitarnych, weterynaryjnych, jakościowych), kosztów wystawienia odpowiednich certyfikatów i świadectw zarówno w kraju załadunku jak i przeznaczenia,

uznaje się, że udzielone a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. , w oparciu o niniejszą ofertę, zlecenie spedycyjne, zostało podpisane przez osobę, której klient udzielił pełnomocnictwa (pełnomocnictwo dorozumiane)  lub przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta,

a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty powstałe w wyniku niedostarczenia przez zleceniodawcę prawidłowych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia czynności spedycyjnych,

prosimy o zapoznanie się wymogami fitosanitarnymi i fumigacyjnymi obowiązującym w kraju przeznaczenia przed dokonaniem załadunku kontenera.

wyżej wymienione stawki są wartością netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

oferta nie dotyczy ładunków specjalnego przeznaczenia,

 w przypadku wystawienia oryginałów  konosamentu spedytorskiego – house bill of  lading (h/bl), wydanie przesyłki w kraju przeznaczenia nastąpi na podstawie prezentacji oryginałów tychże konosamentów, chyba, że załadowca konosamentowy (shipper) zamieni oryginały konosamentów na tzw. telex release lub zażąda wystawienia wersji elektronicznej konosamentu („Express Bill of Lading”) lub morskiego listu przewozowego – Sea Waybill,

oferta nie obejmuje czynności załadunku towaru do kontenera, zapewnienia stosownego opakowania towaru na czas transportu morskiego, mocowania i sztauowania towaru w kontenerze, jak również czynności równomiernego  i prawidłowego rozmieszczenia ładunku w kontenerze,

przyjmując niniejszą ofertę Zleceniodawca oświadcza, że nie jest aktualnie podmiotem postępowania upadłościowego lub układowego. O złożeniu wniosku do Sądu o wszczęcie takiego postępowania Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Spedytora najpóźniej w następnym dniu po jego złożeniu,

w przypadku stosowania procedury uproszczonej i korzystania z rozliczania podatku VAT zgodnie z art.33a ustawy o podatku VAT, zleceniodawca oświadcza, że znany mu jest sposób rozliczania tego podatku i ponosi pełną odpowiedzialność za to rozliczenie w urzędzie skarbowym oraz urzędzie celnym, w  tym za terminowe przedstawienie we właściwym Urzędzie Celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej,

Warunki płatności: waluta płatności: PLN - kurs sprzedaży walut wg banku Millenium  z dnia wypłynięcia kontenera z portu, termin płatności: do uzgodnienia, warunki kredytowe obowiązują przy zachowaniu ciągłości współpracy, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania ładunku do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań,

do zawartej z a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. umowy spedycji zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Spedycyjne 2010, zamieszczone na stronie internetowej pisil.pl/opws-2010

Klauzula dotycząca wysyłek do USA:

Carrier has opted to be exempted from tariff publication requirements per 46 C.F.R. paragraphs 520 and 532 by utilizing Negotiated Rate Arrangements (“NRAs”). Carrier’s quotation/proposal sheets and e-mail exchanges contain NRA offer (s) by carrier. Acceptance of the quotation shall become binding after receipt of the cargo by the carrier or its agent (or the originating carrier in the case of through transportation). Carrier Rules Tariff is provided free of charge at:  www.hartrodt.com/en/network/north-america/us.Carrier reserves the right to modify its NRA rate/charges offer prior to Carrier or its agent (including originating carriers in the case of through transportation) receiving the cargo for transport. All origin and destinations local charges apply whether or not included in CCC’s Rules Tariff or in quotations.

Transport Morski LCL

Transport Morski

a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. nie gwarantuje w imieniu własnym, ani w imieniu armatorów i innych podwykonawców terminów wykonania transportu. Podany transit time ma charakter wyłącznie orientacyjny i zgodnie  z klauzulami konosamentowymi nie jest on gwarantowany przez armatora,

dodatki frachtowe (zmienne) ważne w dniu załadunku na statek,

wskazane powyżej stawki obowiązują pod warunkiem dostępności sprzętu oraz miejsca na statku,

armator zastrzega sobie prawo do pobrania ‘booking cancelation  fee’ w przypadku anulowania bukingu,

a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany oferty w przypadku istotnych zmian wysokości kursów walut obcych, cen usług podwykonawców, a także wystąpienia innych czynników, pozostających poza kontrolą a. hartrodt (Polska) sp. z o.o., a mających wpływ na warunki oferty.

Opłaty portowe

opłaty portowe  za składowanie w Gdyni / Gdańsku/ Hamburgu:  koszty dostępne na życzenie,

wystawienie do rewizji na żądanie służb kontrolnych: koszt dostępny na życzenie.

Transport

Drogowy: Czas wolny od opłat przy rozładunku/załadunku razem z odprawa celna: via porty w Polsce -  3 h, po tym okresie naliczana pln 50/h; via inne porty UE: 8 h, potem naliczane eur 125/ h,

Kolejowo – drogowy: czas wolny na załadunek/ rozładunek i odprawę: 5 h, po tym okresie naliczane pln 50/ h

dopuszczalne normy załadunku towarów zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Inne

jeśli oferta jest zbudowana na zasadzie w/m – waga/miara, do kalkulacji przyjmuje się wartość większą,

     Oferta nie zawiera:

kosztów usługi kurierskiej, fumigacji, cła, kosztów inspekcji (np. sanitarnych, weterynaryjnych, jakościowych), kosztów wystawienia odpowiednich certyfikatów i świadectw zarówno w kraju załadunku jak i przeznaczenia,

uznaje się, że udzielone a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. , w oparciu o niniejszą ofertę, zlecenie spedycyjne, zostało podpisane przez osobę, której klient udzielił pełnomocnictwa (pełnomocnictwo dorozumiane)  lub przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta,

a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty powstałe w wyniku niedostarczenia przez zleceniodawcę prawidłowych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia czynności spedycyjnych,

prosimy o zapoznanie się wymogami fitosanitarnymi i fumigacyjnymi obowiązującym w kraju przeznaczenia przed dokonaniem załadunku kontenera.

wyżej wymienione stawki są wartością netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

oferta nie dotyczy ładunków specjalnego przeznaczenia,

 w przypadku wystawienia oryginałów  konosamentu spedytorskiego – House Bill of  Lading (h/bl), wydanie przesyłki w kraju przeznaczenia nastąpi na podstawie prezentacji oryginałów tychże konosamentów, chyba, że załadowca konosamentowy (shipper) zamieni oryginały konosamentów na tzw. telex release lub zażąda wystawienia wersji elektronicznej konosamentu („Express Bill of Lading”) lub morskiego listu przewozowego – Sea Waybill,

oferta nie obejmuje zapewnienia stosownego opakowania towaru na czas transportu morskiego, 

przyjmując niniejszą ofertę Zleceniodawca oświadcza, że nie jest aktualnie podmiotem postępowania upadłościowego lub układowego. O złożeniu wniosku do Sądu o wszczęcie takiego postępowania Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Spedytora najpóźniej w następnym dniu po jego złożeniu,

w przypadku stosowania procedury uproszczonej i korzystania z rozliczania podatku VAT zgodnie z art.33a ustawy o podatku VAT, zleceniodawca oświadcza, że znany mu jest sposób rozliczania tego podatku i ponosi pełną odpowiedzialność za to rozliczenie w urzędzie skarbowym oraz urzędzie celnym, w  tym za terminowe przedstawienie we właściwym Urzędzie Celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej,

Warunki płatności: waluta płatności: PLN - kurs sprzedaży walut wg banku Millenium  z dnia wypłynięcia kontenera z portu w eksporcie oraz z dnia wpłynięcia kontenera w imporcie, termin płatności: do uzgodnienia, warunki kredytowe obowiązują przy zachowaniu ciągłości współpracy, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania ładunku do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań,

do zawartej z a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. umowy spedycji zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Spedycyjne 2010, zamieszczone na stronie internetowej pisil.pl/opws-2010

Klauzula dotycząca wysyłek do USA:

Carrier has opted to be exempted from tariff publication requirements per 46 C.F.R. paragraphs 520 and 532 by utilizing Negotiated Rate Arrangements (“NRAs”). Carrier’s quotation/proposal sheets and e-mail exchanges contain NRA offer (s) by carrier. Acceptance of the quotation shall become binding after receipt of the cargo by the carrier or its agent (or the originating carrier in the case of through transportation). Carrier Rules Tariff is provided free of charge at:  www.hartrodt.com/en/network/north-america/us.Carrier reserves the right to modify its NRA rate/charges offer prior to Carrier or its agent (including originating carriers in the case of through transportation) receiving the cargo for transport. All origin and destinations local charges apply whether or not included in CCC’s Rules Tariff or in quotations.

Transport Kolejowy

- Oferta na fracht kolejowy ważna pod warunkiem dostępności sprzętu a w przypadku drobnicy również miejsca w kontenerze zbiorczym;

- Nie realizujemy zleceń terminowych. Wszelkie podawane daty/terminy są przybliżone i mogą się zmienić bez uprzedzenia;

- w przypadku drobnicy powyższe stawki dotyczą towarów piętrowalnych i spaletyzowanych;

- Dla drobnicy spaletyzowanej obowiązują limity: paleta EURO max waga brutto 800kg, max wysokość 180cm, max. ilość palet w przesyłce 6 palet;

- Oferta ważna dla ładunków o max wadze jednostkowej 2,5 tony, max długości jednostkowej paczki 3 metry, max wadze całej przesyłki 5 ton;

- Dla drobnicy niestandardowej stosujemy indywidualne wyceny;

- Jeżeli waga lub wymiary przesyłki ulegną zmianie, nastąpi aktualizacja stawek;

- Ładunek musi być opakowany i odpowiednio zabezpieczony do transportu. Zastosowane opakowanie musi również umożliwiać mechaniczny załadunek/wyładunek;

- Dla transportu drogowego w imporcie oraz w eksporcie na rozładunek lub odprawę z rozładunkiem przysługuje 8 godzin.

Po tym czasie zostaną naliczone koszty za przestój w wysokości PLN 35,00 za każdą rozpoczętą godzinę;

- Dla transportu intermodalnego w imporcie oraz w eksporcie na rozładunek lub odprawę z rozładunkiem przysługuje 3 godzin.

Po tym czasie zostaną naliczone koszty za przestój w wysokości PLN 70,00 za każdą rozpoczętą godzinę;

- Po okresie wolnym od kosztów storage oraz demurrage/ detention naliczenie kosztów będzie się odbywać wg taryfy terminalu oraz armatora z uwzględnieniem 5% prowizji spedycyjnej. Aktualne taryfy udostępnione są na życzenie;

- W transporcie kolejowym z/do Chin może wystąpić tzw. opłata „martwy fracht - deadfreight”, jeżeli buking zostanie anulowany później niż 8 dni przed planowanym wyjazdem. Koszt: 100% ceny frachtu kolejowego;

- Wystawienie do rewizji - na żądanie służb kontrolnych: koszt dostępny na życzenie.

- Oferta nie zawiera: kosztów usługi kurierskiej, fumigacji, cła, kosztów rozformowania kontenera, kosztów inspekcji (np. sanitarnych, weterynaryjnych, jakościowych), kosztów wystawienia odpowiednich certyfikatów i świadectw zarówno w kraju załadunku jak i przeznaczenia,

- uznaje się, że udzielone a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. , w oparciu o niniejszą ofertę, zlecenie spedycyjne, zostało podpisane przez osobę, której klient udzielił pełnomocnictwa (pełnomocnictwo dorozumiane) lub przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta,

- a. hartrodt (Polska) sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty powstałe w wyniku niedostarczenia przez zleceniodawcę prawidłowych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia czynności spedycyjnych,

- prosimy o zapoznanie się wymogami fitosanitarnymi i fumigacyjnymi obowiązującym w kraju przeznaczenia przed dokonaniem załadunku kontenera.

- wyżej wymienione stawki są wartością netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów,

- Przedstawione stawki nie dotyczą towarów niebezpiecznych lub towarów o znaczeniu strategicznym, chyba że zaznaczono inaczej;

- oferta nie obejmuje czynności załadunku towaru do kontenera, zapewnienia stosownego opakowania towaru na czas transportu, mocowania i sztauowania towaru w kontenerze, jak również czynności równomiernego i prawidłowego rozmieszczenia ładunku w kontenerze,

- przyjmując niniejszą ofertę Zleceniodawca oświadcza, że nie jest aktualnie podmiotem postępowania upadłościowego lub układowego. O złożeniu wniosku do Sądu o wszczęcie takiego postępowania Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Spedytora najpóźniej w następnym dniu po jego złożeniu,

- w przypadku stosowania procedury uproszczonej i korzystania z rozliczania podatku VAT zgodnie z art.33a ustawy o podatku VAT, zleceniodawca oświadcza, że znany mu jest sposób rozliczania tego podatku i ponosi pełną odpowiedzialność za to rozliczenie w urzędzie skarbowym oraz urzędzie celnym, w tym za terminowe przedstawienie we właściwym Urzędzie Celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej,

- Warunki płatności: do uzgodnienia, waluta płatności: PLN - kurs sprzedaży walut wg banku Millenium z dnia przyjazdu kontenera do stacji przeznaczenia, warunki kredytowe obowiązują przy zachowaniu ciągłości współpracy, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania ładunku do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań,

- do zawartej z a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. umowy spedycji zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Spedycyjne 2010, zamieszczone na stronie internetowej pisil.pl/opws-2010

Klauzula informacyjna